శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి by SreeMahi

ఓం  శివాయ నమః 


ఓం  మహెశ్వరాయ  నమః 


ఓం  శంభవే  నమః 

ఓం  పినాకినే  నమః 


ఓం  శశి-శేఖరాయ  నమః 


ఓం  వామదేవాయ  నమః 


ఓం  విరుపాక్షాయ  నమః 


ఓం  కపర్దినే  నమః 


ఓం  నీలలోహితాయ  నమః 


ఓం  శంకరాయ  నమః 


ఓం  శులపానినే   నమః 


ఓం  ఖత్వంగేనే  నమః 


ఓం  విష్ణు వల్లభాయ  నమః 


ఓం  సిపి విస్ట్టాయ    నమః 


ఓం  అంబికానాదాయ నమః 


ఓం  శ్రీకంటాయ  నమః 


ఓం  భక్త వత్సలాయ   నమః 


ఓం  భవాయ  నమః 


ఓం  శర్వాయ  నమః 


ఓం  త్రిలోకేశయ  నమః 


ఓం  సితికంటాయ  నమః 


ఓం  శివప్రియాయ  నమః 


ఓం  ఉగ్రాయ  నమః 


ఓం  కపాలినే  నమః 


ఓం  కోమారినే నమః 


ఓం  అమ్దకాసురసుదనయ  నమః 


ఓం  గంగాదరయ  నమః 


ఓం  లలా టాక్షయ   నమః ఓం కాలకలయ  నమః 

ఓం  కృపనిధయే  నమః 


ఓం  భీమాయ నమః 


ఓం  పరశు హస్తాయ  నమః 


ఓం  మృగ పాణినే నమః 


ఓం  జటాధరాయ  నమః 


ఓం  కైలాసవాసినే  నమః 


ఓం  కవచినే నమః 


ఓం  కటోరాయ నమః 


ఓం  త్రిపురాంతకాయ  నమః 


ఓం  వ్రుశంకాయ నమః 


ఓం  వృష భారుదాయ నమః 


ఓం  భస్మోదులిత విగ్రహాయ నమః 


ఓం  సమప్రియాయ నమః 


ఓం  సర్వమయాయ  నమః 


ఓం  త్రేముర్తాయే నమః 


ఓం  అనిశ్వరాయ నమః 


ఓం  సర్వజ్ఞ్యాయ నమః 


ఓం  పరమాత్మనే నమః 


ఓం  సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ  నమః 


ఓం  హవిశే నమః 


ఓం  యజ్ఞ్యమయాయ  నమః 


ఓం  సోమాయ నమః 


ఓం  పంచవక్త్రాయ నమః 


ఓం  సదాశివాయ  నమః 


ఓం  విశ్వేశ్వరాయ నమః 


ఓం  వీరభద్రయ నమః 


ఓం  గణనాదయ నమః 


ఓం  ప్రజాపతయే నమః 


ఓం  హిరణ్యరేతయ నమః 


ఓం  దుర్ధర్శాయ  నమః 


ఓం గిరిశాయ నమః 


ఓం గిరీషయ నమః 


ఓం  అనఘాయ నమః 


ఓం  భుజంగాభూషనాయ నమః 


ఓం  భార్గాయ నమః 


ఓం  గిరిధన్వినే నమః 


ఓం  గిరిప్రియాయ నమః 


ఓం  క్రుట్టివాసాయ నమః 


ఓం  పురరతయే నమః 


ఓం  భగవాయే నమః 


ఓం  ప్రమద దీపాయ నమః 


ఓం   మృత్యుం జయాయ  నమః 


ఓం   సూక్ష్మతనవే  నమః 


ఓం   జగద్వాయపినే  నమః 


ఓం   జగద్గురవే నమః 


ఓం   వ్యోమకేశాయ   నమః 


ఓం   మహాసేన జనకాయ  నమః 


ఓం   చారువిక్రమాయ  నమః 


ఓం   రుద్రాయ నమః 


ఓం   భుతపతయే నమః 


ఓం   స్థాననే నమః 


ఓం   అహిర్భుద్న్యాయ నమః 


ఓం   దిగంబరాయ నమః 


ఓం   అష్టమూర్తయే నమః 


ఓం   అనేకత్మయ నమః 


ఓం   సత్వికాయ నమః 


ఓం   శుధవిగ్రహాయ నమః 


ఓం   శాశ్వతాయ నమః 


ఓం   ఖండపరశవే  నమః 


ఓం   అజాయ నమః 


ఓం   పాశ విమోచకాయ నమః 


ఓం   మ్రుదాయ నమః 


ఓం   పాశుపతయే నమః 


ఓం   దెవాయ నమః 


ఓం   మహాదేవాయ నమః 


ఓం   అవ్యాయ  నమః 


ఓం   హరయే నమః 


ఓం   పూషదంతభేత్రే  నమః 


ఓం   అవ్యగ్రాయ  నమః 


ఓం   దక్షద్వారహరాయ నమః 


ఓం   హరాయ  నమః 


ఓం   భాగనేత్రభిత్రే  నమః 


ఓం   అవ్యక్తాయ నమః 


ఓం   సహస్రాక్షాయ నమః 


ఓం   సహస్రపాధవే నమః 


ఓం   అపవార్గప్రదాయ  నమః 


ఓం   అనంతాయ  నమః 


ఓం   తారకాయ నమః 


ఓం   పరమేశ్వరాయ నమః ఇది శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి 

Water - Cause Of Next Global Conflict ?

WATER: The cause of the next global conflict?

In the 20th century, the world's wars were predominately defined by political conflicts and clashes over ideology. However, in the 21st century, something else threatens to define our struggles - resources. While one can argue the first decade of the 21st century was defined by combating terrorism and controlling oil supplies, there is something far more important to the survival of mankind that could be the cause of the next major global conflict, something that is actually surpassing oil as the world's scarcest critical resource - water.

The world's supply of fresh water is running out, accounting for only 2.5 percent of the planet's entire water supply. An explosion in global population growth has put a huge strain on resources of usable water, and already one person in five has no access to safe drinking water.

Rainwater is our only hope to ensure availability of freshwater on sustainable basis. To minimise its wastage, rainwater harvesting is the best option. Rainwater harvesting means capturing rain where it falls or capturing the run off in individual houses, housing societies, office buildings - in fact anywhere and taking measures to keep that water clean by not allowing polluting activities to take place in the catchment.

Therefore, water harvesting can be undertaken through a variety of ways.

  • Capturing runoff from rooftops
  • Capturing runoff from local catchments
  • Capturing seasonal floodwaters from local streams

Water Footprint Now !

Global pressure on freshwater is increasing, mainly through changes in global population and income levels, which have led to an increase in demand for water intensive products such as meat, sugar, and cotton. The world's apparent warming climate has caused fresh water reserves to fall across the globe consequently waking people up to the importance of our "water footprint".

SMALL THINGS YOU DO >>>> CAN MAKE A HUGE DIFFERENCEWater Saved per day can fulfill daily drinking water needs of about 150 thirsty persons.


Bright students coming from poor financial background

If you have come across any bright students coming from poor financial background who have finished their 10th standard this year, and scored more than 80%, please ask them to contact the NGO-Prerana (supported by Infosys foundation). The NGO is conducting a written test and those who clear the test will be eligible for financial help for their further studies. Please ask the students to contact the people mentioned below to get the form:

580,Shubhakar,
44th cross, 1st A main road, Jayanagar 7th block,
Bangalore

Contact numbers:

* 1. Ms. Saraswati - 99009 06338***
* 2. Mr. Shivkumar - 99866 30301***
* 3. Ms. Bindu - 99645 34667

Even if you don't know anyone, please pass on this info, someone might be in need of this help!!!!!!